داداش خوشگلم علی محمد..

سلاااااااااااااااااااااااااااااام

سلام داداشی  جونم...

این وبلاگوواست درست کردم تااز شیطونیاتوکارایی که میکنی بنویسمو

عکس بزارم....

خیلییییییی دوست دارم....

 

محمدوپریزاد

سلام !!!!! داداشی ازوقتی دنیا اومدی باپری بزرگ شدی همیشه یاتو خونشون بودی یااون خونه مابود....خیلی هم شیطون بودید 2تاییتون البته هنوز هم هستید همیشه به همه میگی پریزاد زنه منه... تازه حالا پریزادهیچی تومهشیدواذین واناهیتاوفرنازروهم میخوایی اینم ازعکساتون باپری....   ...
30 آبان 1391

محمدلوس

سلام به همه وسلام به داداش شیطونم.... داداشی این روزاخیلی شیطون ولوس شدی.... همش بهونه بابابزرگومیگیری...سره همه دادمیکشی......وقتی هم چیزاییوکه میخوایی روبرات نخرن جیغ میزنی وگریه میکنی.... جالب اینجاست که چیزایی مثله متر/دسته کلید/فلش/چترو...میخوایی.... اسباب بازی هم که جای خودشوداره هی میخری  هی خراب میکنی..... همش هم دوست داری باامیرحسین سوارموتور شی بری باغ ...داریم دیوونه میشیم ازدستت هیچ وقت هم که دوست نداری توی خونه باشی همش بادوچرخت میری خونه همسایه ها یابچه هاشونوبرمیداری میاری خونه ..اخرشم دعوامیکنید.  اینم ازلبخندموزیانت که وقتی کار بدمیکنی به همه نشون میدی ...
27 شهريور 1391
1